Białystok, dn. 12.06.2017r.

Zespół Szkół Mechanicznych
Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2
im. Św. Józefa w Białymstoku

Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 50m² z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego położonego w Białymstoku, przy ul. Broniewskiego 14 (Budynek A) wyposażonego w instalacje: elektryczną, C.O., wodno-kanalizacyjną.

1.

Obiekt i jego położenie

Stawka wywoławcza miesięczna za wynajem lokalu (w zł brutto)

Wadium

Minimalna wartość postąpienia

Kaucja

Zespół Szkół Mechanicznych
Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2
im. Św. Józefa, przy ul. Broniewskiego 14 w Białymstoku.

Lokal użytkowy o pow. 50 m² przeznaczony na sklepik szkolny

 

 

1235 zł

 

 

3705 zł

 

 

5 zł

Równowartość 3-krotnego wylicytowanego czynszu.

 

2. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony od dnia 11.07.2017r. do dnia 10.07.2020r.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 04.07.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku Aula – I piętro.

4. Dotychczasowemu najemcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu ustnego, po spełnieniu wymogów określonych w § 3regulaminu przetargu ustnego.

5. Regulamin przetargu, projekt umowy najmu są wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2
im. Św. Józefa przy ul. Broniewskiego 14 w Białymstoku oraz na stronie internetowej www.mechaniak.com.pl

6. Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium przelewem na konto Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku nr 26 1240 1154 1111 0010 3578 7867 Bank PEKAO S.A. w Białymstoku, w terminie do dnia 04.07.2017 do godz. 11.00, a także przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto organizatora przetargu.

7. Przystępujący do przetargu obowiązany jest podać odpowiednio: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nazwę przedsiębiorcy i jego siedzibę, nr NIP i REGON, okazać dowód tożsamości, umowę spółki cywilnej, odpis z właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy (m.in. wpis do CEIDG, KRS), ewentualnie pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu oferenta.

7a. Przed przystąpieniem do licytacji, przystępujący winien złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i warunkami przetargu, umowy i przyjęcie ich bez zastrzeżeń, o znanym mu stanie nieruchomości zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym do ogłoszenia.

8. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w kwocie stanowiącej równowartość trzykrotnego czynszu. Kaucja może być wnoszona w pieniądzach, poręczeniach i gwarancjach bankowych oraz gwarancjach ubezpieczeniowych.

9. Niestawienie się wygrywającego przetarg w terminie wyznaczonym przez Szkołę celem podpisania umowy najmu jak również odmowa złożenia kaucji, stanowi podstawę odstąpienia przez wynajmującego od jej zawarcia- w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.

10. Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargowej oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

11. Zgodnie z § 9 pkt 1 Zarządzenia nr 816/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19.08.2016r organizator przetargu ujawnia, że istnieje ryzyko niezwolnienia lokalu przez dotychczasowego najemcę po zakończeniu trwania obowiązującej umowy (termin końca umowy 30.06.2017r)

12. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, tel. (085) 65 12 167, lub (085) 65 12 534

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Regulamin

Umowa najmu lokalu

Oświadczenie