Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku konkursu projekt Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 pt. „Mechaniak bliżej rynku pracy” został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt obejmie 165 uczniów naszej szkoły (125 uczniów Technikum Mechanicznego, 50 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2) oraz 34 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Formy wsparcia w projekcie:

-        Realizacja kształcenia dualnego bezpośrednio u pracodawców – 16 ucz.(0K), klasy: tm, ms.

-        Uzyskanie dodatkowych  kwalifikacji zawodowych i uprawnień – 32 uczniów (0K)

•  Kurs spawanie metodą MAG (135) blach i rur spoinami pachwinowymi, 1 edycja x 8os., klasy: t, tm, ts, ms, em, bl.

•  Kurs spawanie metodą MMA (111)  blach i rur elektrodami otulonymi, 1 edycja x 8os., klasy: t, tm, ts, ms, em, bl.

•  Kurs spawanie gazowe blach (311), 1 edycja x 8os., klasy: ts.

•  Kurs programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, 1 edycja x 8os., klasy: ts, t, tm.

-        Rozwijanie kompetencji kluczowych  z języka angielskiego technicznego i matematyki, 75 uczniów, klasy: ts, tm, em.

-        Specjalistyczne zajęcia podnoszące umiejętności związane z zawodem technik pojazdów samochodowych prowadzone przez pracodawców, 15 uczniów (0K), klasy: ts.

-        Koła zainteresowań:

•  Blacharsko – lakiernicze, 8 uczniów (0K), klasy: ts.

•  IT w motoryzacji, 8 uczniów (0K), klasy: ts.

-        Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych z matematyki, fizyki, umiejętności  komunikacyjnych w języku ojczystym i angielskim, 20 uczniów, klasy: t, em.

-        Specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli realizowane we współpracy z pracodawcami, 22 nauczycieli (0K):

•  Szkolenie lakiernicze - wykorzystanie niskoemisyjnych lakierów klasy VHS, w tym baz wodo ścieralnych zgodnych z dyrektywą 2004/42/CE, 4 os.

•  Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia do komputerowej obsługi pojazdu typu KTS Bosch, 5 os.

•  Cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu  nowoczesnych rozwiązań w motoryzacji, 12 os.

•  Szkolenie z montażu instalacji gazowych LPG, CNG, LNG, 2 os.

•  Szkolenie z obsługi centrów obróbkowych pionowych oraz poziomych typu HAAS, 6 os.

-  Szkolenie nauczycieli  przedmiotów zawodowych w zakresie kompetencji społecznych, umiejętności interpersonalnych oraz kształtowania podejścia biznesowego do rynku pracy, 34 nauczycieli/lek (1K).

-  Branżowe studia podyplomowe przygotowujące  do wykonywania zawodu nauczycieli przedmiotów zawodowych, 2 nauczycieli (1K).

-  Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ZSM CKP Nr 2 i stworzenie stanowisk odzwierciedlających warunki pracy.

 

Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu ZSM CKP Nr 2

Białystok, ul. Broniewskiego 14, pok. Nr 9

tel. 85 – 65 13 479 wew. 43