ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/2017 z dnia 21.11.2017 r.

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa

w Białymstoku  zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku z siedzibą przy ul. Broniewskiego 14 w ramach projektu  „MECHANIAK BLIŻEJ RYNKU PRACY” nr RPPD.03.03.01-20-0102/16  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/2017

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - brak powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.