WAŻNE!

Słuchacz podejmujący kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym może być zwolniony (na swój wniosek złożony w sekretariacie) z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia. (na podstawie §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Termin składania wniosków mija 30 października 2017 r. Po tym terminie słuchacz, który nie został zwolniony z zajęć, jest zobowiązany do ich zaliczenia na zakończenie kursu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzyma słuchacz, który ze wszystkich przedmiotów (łącznie z praktyką zawodową) otrzyma ocenę pozytywną (lub będzie zwolniony).

Jednocześnie przypominam, że praktyka zawodowa (w zakładzie pracy) obejmuje 60 godz. zajęć na kursie M.12 i M.18 oraz 40 godzin zajęć na kursie M.42 (termin zakończenia praktyk – nie później niż do dnia zakończenia kursu). We wszystkich sprawach związanych z organizacją praktyk zawodowych należy kontaktować się z kierownikiem praktyk zawodowych, p. Kazimierzem Krupińskim, tel. 85-65-13-997.


 

Terminarz zjazdów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

M.42 w roku szkolnym 2017/2018.

 

Zjazd

Termin

1

14 – 15 X 2017

2

4 – 5 XI 2017

3

2 – 3 XII 2017

4

20 – 21 I 2018

5

24 – 25 II 2018

6

24 – 25 III 2018

7

21 IV – 22 IV 2018

 


Terminarz zjazdów kwalifikacyjnego kursu zawodowego

M.12 i M.18 w roku szkolnym 2017/2018

 

Zjazd

Termin

1

14-15 X 2017

2

21-22 X 2017

3

4-5 XI 2017

4

18-19 XI 2017

5

25-26 XI 2017

6

2-3 XII 2017

7

9-10 XII 2017

8

16-17 XII 2017

9

13-14 I 2018

10

20-21 I 2018

11

10-11 II 2018

12

17-18 II 2018

13

3-4 III 2018

14

10-11 III 2018

15

17-18 III 2018

16

24-25 III 2018

17

7-8 IV 2018

18

21-22 IV 2018

19

28-29 IV 2018

20

12-13 V 2018

 


 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe BEZPŁATNE ! 

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła w miejsce szkół dla dorosłych od września 2012 do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zwany dalej kursem) jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych.

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

Wykaz BEZPŁATNYCH kursów kwalifikacyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku od września 2014r Kursy organizowane są w formie zaocznej zgodnie z preferencjami uczestników. Wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Nazwa kursu/kwalifikacji 

                                     Liczba godzin na

                                     kształcenie zawodowe

                                     w ramach kwalifikacji

 

                                    Nazwa zawodu, w którym

                                     wyodrębniono daną

                                     kwalifikację

MG.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

460

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

MG.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

460

Mechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

MG.17.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

590

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Technik mechanik

MG.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

590

Operator obrabiarek skrawających

Technik mechanik

MG.20.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

590

Ślusarz

Technik mechanik

MG.42.

Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 130

Technik pojazdów samochodowych

Tryb nauczania:

  • zajęcia mogą odbywać się: dwa razy w miesiącu (sobota- niedziela)

 

Zapisy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w sekretariacie szkoły

DOKUMENTY:
1. wypełniony wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy -->> pobierz  tutaj
2. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
3. ksero dowodu osobistego
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

 

 

Do pobrania:

Podanie o zwolnienie z zajęć