Kwalifikacyjne kursy zawodowe BEZPŁATNE ! 

     Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła w miejsce szkół dla dorosłych od września 2012 do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zwany dalej kursem) jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych.

    Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

      Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

         Wykaz BEZPŁATNYCH kursów kwalifikacyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku od września 2014r Kursy organizowane są w formie zaocznej zgodnie z preferencjami uczestników. Wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Nazwa kursu/kwalifikacji 

                                     Liczba godzin na

                                     kształcenie zawodowe

                                     w ramach kwalifikacji

 

                                    Nazwa zawodu, w którym

                                     wyodrębniono daną

                                     kwalifikację

MG.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

460

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

MG.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

460

Mechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

MG.17.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

590

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Technik mechanik

MG.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

590

Operator obrabiarek skrawających

Technik mechanik

MG.20.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

590

Ślusarz

Technik mechanik

MG.42.

Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 130

Technik pojazdów samochodowych

Tryb nauczania:

  • zajęcia mogą odbywać się: dwa razy w miesiącu (sobota- niedziela)

 

Zapisy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w sekretariacie szkoły

DOKUMENTY:
1. wypełniony wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy -->> pobierz  tutaj
2. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
3. ksero dowodu osobistego
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

 

Terminy rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2017/2018

 

 Rodzaj czynności  Termin

 Termin

postępowania

uzupełniającego

Składanie wniosków o przyjęcie 
wraz z załącznikami
15.05-3.07.2017 
do godz. 15:00
 8.07-17.08.2017 
do godz. 15.00

Ustalanie wyników postępowania rekrutacyjnego 

do 04.07.2017 r.   do 18.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

07.07.2017 r. 

o godz. 15.00

  21.08.2017 r.

o godz. 15.00

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie, do dyrektora szkoły odwołania

od rozstrzygnięcia komisji rekreutacyjnej

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekreutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej do dyrektora

 Do pobrania:

Podanie o zwolnienie z zajęć