„WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018”

 

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania podręczników

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

"Wyprawka szkolna" 2017/2018.

 

Zapoznaj się z regulaminem udzielania dofinansowania i pobierz WNIOSEK.

Przypominamy, iż:

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:

l) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabo słyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1- 7, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa wart. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. l i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

Wnioski są do pobrania w ZSM CKP Nr 2 (pokój pedagogów nr 19, I piętro, bud. A) lub na stronie internetowej szkoły.

Wniosek należy złożyć w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 (pokój pedagogów nr 19, I piętro, bud. A).

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu w postaci imiennej faktury VAT.