Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2”

Okres realizacji: 2011 r. – 2014 r.

Całkowita wartość projektu: 9 180 464,41 PL

Wartość dofinansowanie z EFRR: 1 754 794,19 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

 

Celem projektu była poprawa jakości infrastruktury społecznej oraz stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy, a przez to podniesienie jakości kształcenia młodzieży na poziomie ponadgimnazjalnym.

 

Przedmiotem projektu była budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku. Stanowi ona kompleks warsztatów szkolnych wraz z pracowniami dydaktyczno – instruktażowymi, stacją kontroli pojazdów, myjnią samochodową, garażami, zapleczami socjalnymi i technicznymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Realizacja projektu zapewniła wysoki standard infrastruktury edukacyjnej ZSM CKP Nr 2. Sprzyja to poprawie jakości kształcenia i wzrostowi poziomu wykształcenia mieszkańców miasta i regionu. Poprawia dostęp do edukacji uczniom, którzy po ukończeniu szkoły stają się potencjalną kadrą dla pracodawców na terenie województwa podlaskiego.