Wynik postępowania 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/2018 z dnia 22.03.2018 r.

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji kursu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku oraz szkolenia z obsługi centrów obróbkowych pionowych oraz poziomych typu HAAS dla nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „MECHANIAK BLIŻEJ RYNKU PRACY” nr RPPD.03.03.01-20-0102/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/2018

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia oferenta.

Załącznik nr 3 – Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - brak powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 6 - Doświadczenie w zakresie współpracy.