ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPO/2017 z dnia 08.12.2017 r.

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji kursów: spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135); spawania blach i rur elektrodami otulonymi metodą MMA (111); spawanie gazowe blach (311) dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białystoku.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ROP/2017

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia oferenta.

Załącznik nr 3 – Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - brak powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


Informacja o wynikach postępowania