Terminy składania dokumentów do klas pierwszych
w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 


 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

07.05 - 22.06.2018 r. do godz. 15:00


 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia:

po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia

 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kserokopia):

do 25.06.2018 r. godz. 15:00


 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
i do branżowej szkoły I stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

do 26.06.2018 r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych:

11.07.2018 r. o godz. 10:00

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
– także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

do 12.07.2018 r. godz. 15:00

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych:

13.07.2018 r. o godz. 10:00

 

 

Zobacz szczegóły terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego -->> tutaj